VALT YRKE

Analytiker

Arbetsuppgifter kommer att bestå av att tillhandahålla expertstöd och analyser inom godstransportområdet, mer konkret innebärande att:

 • Analysera godstransportmarknaden genom att ur ett helhetsperspektiv beskriva drivkrafter, samband och orsaker till utvecklingen av marknaden i Sverige, oavsett transportslag.
 • Delta i arbetet med framtagande och validering av Trafikverkets statistik och prognoser inom godstransportområdet.
 • Utveckla ny metodik för analys av framtida godstransportbehov.
 • Ta fram ny kunskap inom området, bland annat genom forskning
 • Upprättande av beslutsunderlag i tidiga skeden för regional och nationell planering
 • Samordna och kvalitetssäkra “samlad effektbedömning” (SEB)
 • Trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar
 • Utveckla tillämpning av prognos-, trafik- och samhällsekonomiska metoder och modeller för transportområdet
 • Genomföra kvalitetssäkring av trafikanalyser och kapacitetsanalyser
 • Utveckla anpassning av modeller, metoder och verktyg som t.ex. Bansek, EVA, EMME/Sampers och GC-kalk
 • Utveckling av effektsamband och indata.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp