Lokförarutbildning

Lokförarutbildning

Spårtrafikbranschen har arbetat fram en utbildning för lokförare med kvalitativt innehåll som uppfyller branschens behov av grundutbildade lokförare. Efter grundutbildningen tar den operatörsspecifika utbildningen på respektive företag vid.

Arbetet med förvaltning och utveckling av styrande och stödjande dokument kopplade till utbildningen bedrivs i en utbildningsgrupp med representanter från både bransch och skola med Almega Spårtrafik som sammankallande. Lokförarutbildningen bedrivs i YH-regi varför branschen även har regelbunden dialog med Myndigheten för Yrkeshögskolan för att kommunicera rätt behov av utbildningsplatser.

Grundutbildningen är 44 veckor varav halva tiden är förlagd praktik hos operatörerna, så kallad LIA.

LIA-handbok för handledare

Skolorna har enats om en LIA-handbok med gemensamma bedömningskriterier som ligger till grund för betygen. Här kan du se ett exempel på handboken

LIA-logg för elever

Som ytterligare ett steg i kvalitetssäkringen av LIA:n har branschen tagit fram en LIA-logg som mer detaljerat beskriver vad eleven har gjort på sin LIA. Tanken är att loggen ska fungera som ett underlag för framtida arbetsgivare att lättare forma den operatörsspecifika utbildningen. LIA-handboken är skolans betygsgrundande material medan LIA-loggen är elevens eget material och ansvar. Här hittar du loggboken

Simulator

Operatörer och skolor har även ett samarbete med VTI i vidareutvecklingen av den lokförarsimulator som används av både operatörer och skolor i undervisningen.

Utbildningsplan för lokförarutbildning

Arbetet som lokförare omfattar en rad kvalificerade arbetsmoment som ställer krav på specifik yrkeskompetens och specialiserade kunskaper. Lokföraren framför järnvägsfordon som tåg, spärrfärd och växling inom den befintliga infrastrukturen. Framförandet sker i avancerat tekniska fordon utifrån givna trafikeringsregler. Lokföraren har en central roll i ett framförande med hög säkerhet och service som utgångspunkt.

Utbildningens kompetenskrav säkerställer lokförarens yrkeskompetens för att:

 • Arbeta med gott omdöme med samtliga förekommande arbetsuppgifter på ett säkert sätt
 • Framföra tåg, spärrfärd och växling enligt gällande säkerhetsregler
 • Kunna ta del av ett järnvägsföretags specifika operatörsutbildning

 Utbildningens innehåll:

 1. Järnvägsteknik
 2. Regler och säkerhet
 3. Miljö
 4. Regler och säkerhet för tågfärd och växling
 5. Föraren
 6. LIA 1                
 7. Förarbevis
 8. Infrastruktur enligt det kompletterande intyget
 9. Rullande materiel
 10. Farligt gods
 11. LIA 2
 12. Infrastruktur
 13. LIA 3
 14. Examensarbete
 15. Slutprov

Läs mer om vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du kan förvänta dig hos en nyutbildad lokförare (pdf)

Kontaktperson: Linda Ekholm Borg, Almega

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp