VALT YRKE

Analytiker

Arbetsuppgifter kommer att bestå av att tillhandahålla expertstöd och analyser inom godstransportområdet, mer konkret innebärande att:

 • Analysera godstransportmarknaden genom att ur ett helhetsperspektiv beskriva drivkrafter, samband och orsaker till utvecklingen av marknaden i Sverige, oavsett transportslag.
 • Delta i arbetet med framtagande och validering av Trafikverkets statistik och prognoser inom godstransportområdet.
 • Utveckla ny metodik för analys av framtida godstransportbehov.
 • Ta fram ny kunskap inom området, bland annat genom forskning
 • Upprättande av beslutsunderlag i tidiga skeden för regional och nationell planering
 • Samordna och kvalitetssäkra “samlad effektbedömning” (SEB)
 • Trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar
 • Utveckla tillämpning av prognos-, trafik- och samhällsekonomiska metoder och modeller för transportområdet
 • Genomföra kvalitetssäkring av trafikanalyser och kapacitetsanalyser
 • Utveckla anpassning av modeller, metoder och verktyg som t.ex. Bansek, EVA, EMME/Sampers och GC-kalk
 • Utveckling av effektsamband och indata.

Utbildning för att bli analytiker

Högskoleexamen med inriktning mot nationalekonomi, teknik, fysisk samhällsplanering eller annan relevant utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Mer information om att jobba som analytiker

Sker arbetet ute eller inne?

Inne

Arbetstid

Flex

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp