VALT YRKE

Specialist inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HMSQ)

Du kommer att arbeta med att säkerställa att en gemensam grund för att miljö, kvalitet och arbetsmiljöarbetet upprätthålls genom att driva förbättringsarbetet, initiera, samordna, analysera, utveckla/förbättra och följa upp miljö- kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem, projekt och aktiviteter.

Ditt ansvar är att ge nödvändigt stöd för verksamheten och chefer då de behöver fatta beslut och vidta åtgärder för att uppnå verksamhetens miljö, kvalitets och arbetsmiljömål.

Du bistår ansvariga chefer och centrala funktioner inom det egna området så att interade krav, mål och kundkrav uppfylls. Bidrar till att gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning följs, samt att verksamhetssystemet uppfyller kraven inom gällande standard. Tar fram informations- och utbildningsmaterial inom Kvalitets, Arbetsmiljö och Miljöområdet samt, genomför och följer upp utbildningar inom det egna sakområdet. I vissa fall är du internrevisor vid företagets interna arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsrevisioner. Du bidrar till att data för styrning och uppföljning finns tillgängligt för organisationen samt bidrar till utveckling av nödvändiga stödsystem som förenklar och förbättrar verksamheten.

Utbildning

Högskoleexamen som omfattar kvalitet eller riskhantering, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp