VALT YRKE

Utredare Planering

Som utredare ansvarar du för framdriften av åtgärdsvalsstudier och andra utredningar med målet att identifiera genomförbara och effektiva åtgärder utifrån en aktörsgemensam behovsbild. Studierna genomförs tillsammans med företrädare för kommuner, för kollektivtrafiken och andra externa parter. Du lägger upp studierna i samråd med berörda aktörer, handlar upp konsultstöd och bistår i processen för att säkra resultatet. I studierna ingår att låta ta fram samlade effektbedömningar och kostnadsbedömningar av de förslagna åtgärderna. Vidare ingår att vid behov sköta förhandlingar med inblandade parter och företräda företaget eller myndigheten.

I tjänsten ingår att ta ansvar för åtgärdsvalsstudier som innefattar t.ex. behov i vägnätet eller av infrastrukturen för kollektivtrafiken genom utbyggnad av bussvägar, spår eller stationslösningar. Du kommer i sådana studier att ansvara för bedömningar kring åtgärdernas genomförbarhet och deras effekter i trafiksystemet och i längre tidsperspektiv. Du genomför utredningar tillsammans med konsulter och de olika specialistkompetenser som finns inom myndigheten.

Utbildning

Högskoleutbildning, minst 180 hp, med inriktning mot planering och utformning av transportinfrastruktur eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp